16
IAN.
2015

Regulament admitere liceu – anul şcolar 2015-2016

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

 • Anunţ ordin

  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

  MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

  emite prezentul ordin:

 • Ordinul ministrului

  Art.1. – Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art.2. – (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012.

  (2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  (3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016.

  (4) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016.

  Art.3. – Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2015-2016 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art.4. (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2015 -2016 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

  (2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

  (3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

  (4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele și instituțiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.

  (5) Candidații cărora li se recunosc și echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

  (6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susținerea de probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă respectivă.

  (7) Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele menționate la alin. (6) și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

  (8) Admiterea candidaților la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, menționate la alin. (7) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.

  Art.5. Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art.6. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3136/2014 privind organizarea, funcționarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

  Art.7. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară națională, Direcţia informatizare și dezvoltarea infrastructurii școlare și universitare, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

  Art.8. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

  MINISTRU,
  Remus PRICOPIE

   

  BUCUREŞTI
  Nr. 4432
  Data 29.08.2014

  Descarcă ordinul: Ordin_ ADMITERE_ 2015

 •  

  ANEXE la ORDIN

  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

 • Anexa nr. 1: CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

  Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016:

  CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
  pentru anul şcolar 2015-2016

  Descarcă document: Anexa_1_CALENDARUL ADMITERII_liceu_2015

 • Anexa nr. 2: CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE UTILIZATE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

  Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016:

  CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE UTILIZATE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
  pentru anul şcolar 2015-2016

  Descarcă document: Anexa_2_Calcul_medie_admitere_2015

 • Anexa nr. 3: METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

  Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016:

  METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

  Descarcă document: Anexa_3_PROBELE DE APTITUDINI_2015

 • Anexa nr. 4: CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI

  Anexa nr. 4 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016:

  CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI
  pentru anul școlar 2015-2016

  Descarcă document: Anexa_4_Calendarul admiterii 2015_Inv_Prof