Regulament admitere 2014-2015

Detalii despre admiterea in invatamantul liceal 2014-2015

 • Organizare

  ORDIN

  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

  a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

  în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

  MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

  emite prezentul ordin:

  Art.1. – Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art.2. (1)Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 se desfășoarăîn conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012,  prevăzută în anexa nr. I la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012.

  (2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  (3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.

  (4) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015.

   

  Art.3. (1)Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

  (2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în clasele de la profilul pedagogic, specializarea educator – puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea învățători-educatoare în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

  (3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în clasele de la  profilul pedagogic, specializările mediator școlar și instructor de educație extrașcolară, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializările bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar, în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

   

  Art.4. Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernăpentru admiterea în anul școlar 2014 -2015 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

  Art.5. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară națională, Direcţia generală buget – finanțe și resurse umane, Direcţia informatizare și dezvoltarea infrastructurii școlare și universitare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

  Art.6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

  MINISTRU,

  Remus PRICOPIE

  BUCUREŞTI

  Nr.    4925 

  Data 29.08.2013

 • Calendarul admiterii

  CALENDARUL ADMITERII

  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

  pentru anul şcolar 2014-2015

   

  DATA LIMITĂ/PERIOADA

  EVENIMENTUL

  Pregătirea admiterii

  31 ianuarie 2014 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
  1 martie 2014 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

  Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă1 mai 2014Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

  Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

  Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

  Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere7 mai 2014

  Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

  Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

  Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora16 mai 2014Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită12 – 30 mai 2014Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare18 iunie 2014Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi20 iunie 2014Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a3 iulie 2014Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene4 iulie 2014

  Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

  Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

  Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.7 iulie 2014Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

  Probele de aptitudini

  22-23 mai 2014Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini26-27 mai 2014Înscrierea pentru probele de aptitudini28-30 mai 2014Desfăşurarea probelor de aptitudini2 iunie 2014Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

   

  Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru3 iunie 2014Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

  Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini20 iunie 2014Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

  Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi3 iulie 2014Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere4 iulie 2014Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă7 iulie 2014

  Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

  Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudiniProbele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă22-23 mai 2014Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă26-27 mai 2014Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă28-30 mai 2014Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă2 iunie 2014Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

  Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru3 iunie 2014Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

  Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă4-5 iunie 2014Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă10 iunie 2014Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite11 iunie 2014Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

  Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

  15 mai 2014

  Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

  20 iunie 2014

  Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

  7-9 iulie 2014

  Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

  10-12 iulie 2014

  Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

  Prima etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum  şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015

  4 – 8 iulie 2014Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.

   

  Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea4 – 8 iulie 2014Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fişele de înscriere5 – 9 iulie 2014Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator10 iulie 2014Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

  Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti11 iulie 2014Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere12 – 13 iulie 2014Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională14 iulie 2014Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor15 iulie 2014Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 201516 iulie 2014Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti16 iulie 2014Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate17 iulie -25 iulie 2014Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

  A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015

  16 iulie 2014Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă17-18 iulie 2014Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă19 iulie 2014Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii16 – 21 iulie 2014Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii21 iulie 2014Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

   

  Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă16-22 iulie 2014Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori23 iulie 2014Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere24 iulie 2014Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii24 iulie 2014Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat

  Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal  de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă24 -25 iulie 2014Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua25 iulie 2014Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal  de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii28-31 iulie 2014Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

  A treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015

  1 august 2014Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă ori maternă1 septembrie 2014Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă2-3 septembrie 2014Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă sau maternă4-5 septembrie 2014Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare8 septembrie 2014Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

  Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

  1 mai 2014Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 201515 iulie 2014Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 201522-23 iulie 2014Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 201523-25 iulie 2014Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă.

 • Calculul mediei

   

  Calculul mediei de admitere

  utilizate pentru admiterea în învățământul liceal

  pentru anul școlar 2014-2015

   

   

  1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial,se calculează ca medie ponderată întremedia generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claseloraV-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

   

  2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

       MA = ABS + 3EN / 4

  unde:

  MA = media de admitere.

  ABS = media generală de absolvire a claselora V-a – a VIII-a;

  EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a


Ultima actualizare: 23 decembrie 2014 la 21:13